ประกาศ/ข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มการศึกษา
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6. กลุ่มการพัฒนาชุมชน และสังคม