เกี่ยวกับ RANCE

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี พ.ศ.2560-2579) ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กลไกของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย โดยมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ โดยอาศัยการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 9 เครือข่าย ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็น Platform การบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ทำให้สามารถรวมพลังเพื่อทำงานวิจัยและนวัตกรรม ในแผนงานตามโจทย์และแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกิด Impact สูงต่อชุมชนพื้นที่ และประเทศโดยรวม อีกทั้งยังพัฒนานักวิจัยใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน และสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้มีการจัดประชมประธานเครือข่ายและสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัย ปี 2564 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัย

  2. เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

  3. เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

  4. เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายบริหารการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายบริหารการวิจัยของ สป.อว.