สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้

  1. แจ้งกำหนดการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

จากเดิม วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

  1. กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว

จากเดิม วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มการศึกษา
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6. กลุ่มการพัฒนาชุมชน และสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เหลือเวลาอีก 7 วัน สำหรับกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้

1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มการศึกษา

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี

4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

5. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

6. กลุ่มการพัฒนาชุมชน และสังคม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มการศึกษา
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6. กลุ่มการพัฒนาชุมชน และสังคม