ช่องทางดาวน์โหลด CONFERENCE PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 วันที่ 27-28 เมษายน 2565 ได้ที่ QR Code หรือ http://research.swu.ac.th/index.php?option=books

 

 

 
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ขอประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 Research Administration Network Conference RANC2022
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2565
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox
 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 (Research Administration Network Conference 2022) รายละเอียด ดังนี้

1. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จากเดิม 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น 28 กุมภาพันธ์ 2565

2. กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว จากเดิม 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น 7 มีนาคม 2565

3. นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 27 - 28 เมษายน 2565

4. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตั้งแต่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2565